شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

تولید کننده و صادرکننده اقلام یکبار مصرف پزشکی

Fa En Ar

معرفی محصولات شرکت تولیدی باندهای پزشکی ایران (سهامی عام)

گچ گیری کف دست با باند گچی BPI

آتل گیری دست با استفاده از باند گچی BPI

روش آتل گیری اندام بلند فوقانی

روش آتل گیری دست با استفاده از آتل سنتتیک

آتل بندی ساعد با استفاده از باند گچی BPI

روش آتل گیری دست با استفاده از آتل گچی BPI

آتل گیری کوتاه پا با استفاده از باند گچی BPI

گچ گیری اندام تحتانی با استفاده از باند فایبر BPI

گچ گیری دست با استفاده از باند گچی BPI